Předtím, než začnete používat Smartlook (dále jen „služba“) provozovanou společností Smartlook.com, s.r.o., IČ: 09508830, DIČ: CZ09508830, Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „nás/nám/námi“ nebo „my“ nebo „náš/naše/naši/našim/našich“), přečtěte si pečlivě tyto Podmínky poskytování služby (dále jen „podmínky“). Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS), kterou nabízíme na internetové adrese www.smartlook.com a která je níže popsána v odstavci „Popis služby“ uvedeném v těchto podmínkách. Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto podmínky, naše Oznámení o zachování soukromí a Dohodu o zpracování údajů (dále jen „DPA“). Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto podmínky stanou z právního hlediska dohodou mezi vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě.

1. Popis služby

Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS), kterou nabízíme na internetové adrese www.smartlook.com. Součástí služby jsou různé moduly zejména, nikoli však výlučně, zaznamenávání (nahrávání uživatelů), heatmapy, sledování událostí nebo funnely. Moduly a vlastnosti, které máte k dispozici, se mohou lišit na základě vašeho balíčku; jejich popis můžete najít v našem ceníku na adrese: https://www.smartlook.com/pricing

2. Přístup ke službě

a. Pro přístup ke službě je potřebné připojení na internet.

b. Jste odpovědní za zajištění funkčnosti svého počítačového nebo mobilního zařízení a síťových připojení, která vás se službou propojují zejména, nikoliv však výlučně, softwaru „vyhledávače“. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za spolehlivost nebo plnění vašeho poskytovatele internetu nebo jakýchkoli připojení či zařízení popsaných v tomto článku.

c. Váš přístup ke službě může být dočasně omezen nebo pozastaven (a) během plánované odstávky za účelem provedení upgradu a údržby služby; nebo (b) během jakékoli nedostupnosti způsobené odstávkou, technickou poruchou, činem třetích stran (např. našimi poskytovateli hostingu atd.), problémy s konektivitou na internetových sítích, vyšší mocí, vládními opatřeními, teroristickými činy či občanskými nepokoji, odepřením služby (tzv. denial of service) nebo jinými útoky na službu; (c) pokud zjistíme nebo máme podezření na jakýkoli škodlivý software, kód či aktivitu v rámci vašeho účtu, (d) pokud porušíte tyto podmínky, DPA nebo jakékoli jiné pravidlo nebo předpis, který upravuje využívání služby.

3. Předplatné

a. Nabízíme následující schémata předplatného služby. Přehled dostupných schémat předplatného a jejího vlastnosti lze nalézt na internetové adrese: www.smartlook.com/pricing.

i. Předplatné zdarma

Předplatné zdarma není zpoplatněno, možnosti využívat vlastností služby jsou však omezené. Zejména jsou deaktivovány a nedostupné některé vlastnosti, které umožňují zpracování osobních údajů službou.

ii. Placené předplatné s automatickým vyúčtováním

V závislosti na typu schématu předplatného, které se zvolíte při nákupu předplatného, musíte platit předem jednou za měsíc či za rok (dále jen „zúčtovací cyklus“).

Pokud předplatné nezrušíte nebo pokud jej nezruší společnost Smartlook.com, s.r.o., bude na konci každého zúčtovacího cyklu vaše předplatné automaticky obnoveno. Obnovování svého předplatného můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím emailové adresy support@smartlook.com.

Pro zpracování platby za vaše předplatné je nutné uvést platný způsob platby – kreditní kartou nebo prostřednictvím PayPal. Rovněž musíte společnosti Smartlook.com, s.r.o., poskytnout přesné informace k vyúčtování a informace o platném způsobu platby. Předáním takových informací o platbě automaticky pověřujete společnost Smartlook.com, s.r.o., aby vám na základě zvoleného zúčtovacího cyklu účtovala poplatky za předplatné.

Pokud k automatickému zúčtování z jakéhokoli důvodu nedojde, oznámíme vám to e-mailem a v případě, že i nadále chcete využívat službu, musíte uvést nový způsob platby.

b. Vrácení peněz

Do 15 dnů od provedení vaší první platby za službu můžete z jakéhokoli důvodu požádat o vrácení peněz v plné výši. Není možné vrátit platbu, pokud je žádost o vrácení peněz provedena více než 15 dní po první platbě provedené u vašeho účtu. Pokud tyto podmínky či DPA nestanoví jinak, toto vrácení peněz se vztahuje pouze na vaši úplně první platbu.

4. Účty

a. Jste odpovědní za zabezpečení svého hesla, které využíváte pro přístup ke službě a pro jakékoli činnosti či úkony pod svým heslem, ať již v souvislosti s naší službou nebo se službou třetí strany.

b. Souhlasíte s tím, že své heslo nevyzradíte žádné třetí straně.

c. Jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití svého účtu, musíte nám to neprodleně oznámit.

d. Pokud k tomu nedáme výslovné svolení, nesmíte poskytovat licenci, další licenci, prodávat, dále prodávat, převádět, postoupit, distribuovat či dávat službu k dispozici žádné třetí straně.

e. Službu nesmíte jakýmkoli komerčním způsobem zneužívat.

f. Nesmíte na základě zdrojových kódů, nebo grafického rozhraní tvořit duplikáty služby či zhotovovat od ní odvozená díla, aniž byste k tomu obdrželi výslovné svolení, ani se nesmíte od služby pokoušet odvodit zdrojový kód či obchodní tajemství.

g. Vyhrazujeme si právo pro nás, své subdodavatele či své zaměstnance mít přístup k vašemu účtu a informacím, které jste poskytli, pro účely podpory, údržby či servisu nebo pro jakékoli účely související s bezpečností, s technickými účely či účely vyúčtování.

5. Ochrana osobních údajů

a. Osobní údaje označují jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jak je definována v článku 4 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“), hlavně jakékoli takové informace, které shromáždíte a uploadujete do služby, a které nám proto sdělíte a které budeme zpracovávat (dále jen „osobní údaje“).

b. Využíváním služby můžete shromažďovat různé osobní údaje, které pak můžeme vaším jménem v závislosti na tom, jak budete službu využívat, zpracovávat. Jelikož společnost a služba fungují v rámci Evropské unie, platí pro ně nařízení a ostatní ustanovení o ochraně osobních údajů České republiky i členských států EU.

c. Je pouze vaší odpovědností, abyste při používání služby a shromažďování jakýchkoli osobních údajů službou, dodržovali veškeré platné právní předpisy. Společnost Smartlook, s.r.o., se zříká veškeré zodpovědnosti, jak je popsaná v bodě 10.

d. Při používání služby typu předplatné zdarma služba záměrně žádné osobní údaje nezpracovává. Veškeré vlastnosti a funkce služby, které umožňují zpracovávání osobních údajů, jsou deaktivovány a nedostupné. Jelikož však to, jak je služba implementována do vašich internetových stránek, řídíte pouze vy sami, je pouze vaší povinností zabránit tomu, aby služba zpracovávala jakékoli osobní údaje. Pokud jsou ve vašem prostém textu, v obrázcích či jiných prvcích na vašich internetových stránkách začleněny jakékoli osobní údaje, je vaší povinností vyloučit je ze sledování pomocí našeho API (podrobnosti – viz https://www.smartlook.com/docs/recording).

e. Pokud umožníte (náhodou či záměrně), aby při využití předplatného zdarma služba zpracovávala jakékoli osobní údaje, musíte jakémukoli dalšímu zpracovávání osobních údajů okamžitě zabránit a neprodleně nás informovat e-mailem na adresu privacy@smartlook.com.

f. Při používání služby typu placeného předplatného může služba i my osobní údaje zpracovávat. Proto jste povinni s námi uzavřít DPA. Tím, že přijmete tyto podmínky a začnete využívat službu typu placeného předplatného, přijímáte i DPA. Tyto podmínky a DPA jsou vzájemně podmíněny a tím, že je/jsou přijata/y / vypovězena/y podmínky či DPA, je/jsou přijata/y / vypovězena/y i DPA či podmínky. Předtím, než začnete placené předplatné využívat, jste povinni se seznámit s veškerými vlastnostmi služby a s tím, jak služba zpracovává osobní údaje (viz https://www.smartlook.com/docs/api).

g. Abychom mohli plnit své povinnosti stanovené v podmínkách, je nutné, abychom zpracovávali určité osobní údaje o vás (pokud jste fyzickou osobou) nebo vašich zaměstnancích nebo jiných fyzických osobách, které službu využívají vašim jménem a mají samostatný přístup k účtu vaší služby. Jelikož takové osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 (b) nařízení, žádný souhlas není potřebný. Veškeré informace o tom, jak takové osobní údaje zpracováváme, a o našich povinnostech ve funkci správce údajů jsou dostupné na internetových stránkách https://www.smartlook.com/privacy.

6. Odkazy na jiné internetové stránky

a. Naše služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které společnost Smartlook.com, s.r.o., nevlastní nebo nekontroluje. Společnost Smartlook.com, s.r.o., nemá žádnou kontrolu nad obsahem, politikami týkajícími se ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.

b. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Smartlook.com, s.r.o., není odpovědná, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.

c. Velmi doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a politiky týkající se ochrany soukromí jakýchkoli internetových stránek či služeb jakékoli třetí strany, které navštívíte.

7. Reklama

Pokud výslovně neodvoláte svůj souhlas s tímto ustanovením tak, že nám zašlete e-mail na adresu privacy@smartlook.com, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že můžeme využívat jakékoli vaše značky, loga a obchodní názvy, abychom vás mohli označit jako uživatele/zákazníky společnosti Smartlook vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo ve službách Smartlook.

8. Ukončení

a. Váš účet můžeme pozměnit, ukončit či pozastavit okamžitě, když máme podezření na jakékoli porušení podmínek, DPA, politiky týkající se ochrany soukromí nebo jakéhokoli příslušného právního předpisu.

b. Pokud svůj účet chcete ukončit, můžete účet vymazat a přestat službu využívat, nebo požádat o ukončení vašeho účtu.

c. Po ukončení vaše právo na využívání služby okamžitě zanikne a jakékoli údaje uploadované na váš účet (včetně jakýchkoli osobních údajů) budou vymazány.

d. Po ukončení vašeho účtu bude rovněž okamžitě ukončena i DPA.

e. DPA se také ukončí, jakmile zrušíte své uhrazené předplatné či jakmile z jakéhokoli důvodu uplyne jeho platnost. Ukončení a/nebo uplynutí platnosti vašeho uhrazeného předplatného neznamená ukončení vašeho účtu.

9. Zálohování

Správce provádí pravidelné zálohování veškerých údajů, včetně osobních údajů, zpracovávaných prostřednictvím služby, což představuje preventivní opatření pro případ, že budou údaje ztraceny v důsledku špatného fungování serveru, lidské chyby či jiné nepředvídané události, a aby byla splněna povinnost správce, kterou mu nařízení ukládá, zabránit náhodnému či protiprávnímu zničení osobních údajů. Zálohované údaje se uchovávají po dobu 24 hodin.

10. Omezení odpovědnosti

V žádném případě společnost Smartlook.com, s.r.o., ani její jednatelé, zaměstnanci, společníci, zástupci, dodavatelé či dceřiné společnosti, nebudou odpovědní za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, náhodné ztráty, zvláštní ztráty, náhrady za nepřímé škody či odškodné nad rámec kompenzace zejména, nikoli však výlučně, za ztrátu zisků, ztrátu údajů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu úspor a příjmů, včetně nákladů na zpětné získání ztracených příjmů, ztrát na úrocích či jiných nehmotných ztrát vyplývajících (i) z vašeho přístupu ke službě nebo jejího využívání nebo nemožnosti mít přístup ke službě či ji využívat; (ii) z jakéhokoli jednání či obsahu jakékoli třetí strany týkajícího se služby; (iii) z jakékoli obsahu získaného službou; a (iv) z neoprávněného přístupu, využívání či pozměňování vašich přenosů či obsahu, ať již na základě záruky, smlouvy, přestupku (včetně nedbalosti) či jakékoli jiné právní teorie, ať již jsme byli o možnosti vzniku takové škody informováni či nikoli, a to i když je zjištěno, že zde stanovené nápravné opatření ztratilo svůj základní účel.

11. Zřeknutí se odpovědnosti

Službu využíváte výhradně na své vlastní riziko. Služba je poskytováno na principu „TAK JAK LEŽÍ A BĚŽÍ“ a „JAK JE K DISPOZICI“. Služba se poskytuje bez záruk jakéhokoli druhu, ať již výslovných či implicitních, zejména, nikoli však výlučně, bez implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nenarušování či průběhu plnění. Snažíme se zajistit nejlepší dostupnost a bezpečnost služby. I přesto společnost Smartlook.com, s.r.o., její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé její licence neručí za to, že a) služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně či bude dostupná v jakémkoli konkrétním čase či místě; b) budou napraveny jakékoli chyby či vady; c) služba je prosta virů či jiných škodlivých součástí; Nebo d) výsledky využívání služby splní vaše požadavky.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

a. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, a to kromě ustanovení, která musí z právního hlediska dodržovat právní předpisy vaší země nebo Evropské unie.

b. Jakékoli spory vzniklé z těchto podmínek nebo z využití služby budou řešit příslušné soudy v Brně v České republice.

c. Pokud se nám nepodaří vymoci jakékoli právo či ustanovení těchto podmínek, nebude se mít za to, že se těchto práv zříkáme.

d. Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek považuje za neplatné či soudem nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou účinné.

e. Tyto podmínky mohou být přeloženy do jiných jazyků dostupných na internetových stránkách www.smartlook.com. V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi těchto podmínek vznikne spor, má přednost anglické znění těchto podmínek.

13. Změny

a. Vyhrazujeme si právo dle svého vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli změnit či aktualizovat.

b. Pokud budete ke službě přistupovat nebo ji budete využívat i poté, co tyto revize vstoupí v účinnost, souhlasíte s tím, že jste těmito upravenými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte okamžitě službu využívat.

14. Prohlášení o pověření

a. „Uživatel“ označuje fyzickou či právnickou osobu využívající službu tak, že ji implementuje do jakýchkoli internetových stránek, které taková osoba spravuje, a že má výhradní kontrolu nad jednotlivým účtem v rámci služby (dále jen „uživatel“).

b. Fyzická osoba uzavírající tyto podmínky jménem uživatele (dále jen „fyzická osoba“) tímto prohlašuje, že vystupuje jménem uživatele a je z právního hlediska pověřená vystupovat jménem uživatele ve věci těchto podmínek. Pokud bude zjištěno, že takové zákonné pověření fyzické osoby je neplatné, pak jsou tyto podmínky pro uvedenou fyzickou osobu závazné a tato fyzická osoba je plně odpovědná za splnění veškerých povinností uvedených v těchto podmínkách.

c. Jste povinni poskytnout nám po zaregistrování do služby úplné a přesné informace a udržovat tyto informace přesné a aktuální po celou dobu využívání služby.

Kontaktujte nás

Pokud máte ohledně těchto podmínek jakékoli dotazy, kontaktujte nás, na adrese privacy@smartlook.com

Našli jste odpověď?